Školská rada

Školská rada ZŠ T. G. Masaryka je zřízena a pracuje dle ustanovení §167 – 168 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada má 9 členů. Funkční období je 3 roky. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (MČ Praha 7), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.


Složení školské rady

Předseda školské rady: Tomáš Vokáč

Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Lucie Tůmová, Tomáš Vokáč, Marie Sehnalová.

Zástupci zřizovatele: Jakob Hurrle,  Kamil Vavřinec Mareš, Hana Šišková

Zástupci pedagogických pracovníků: Eva Patočková,  Sára Stehlíková, Anna Stejskalová


Zápisy

Zápis z jednání: Školská rada – středa 15. 12. 2021

1. setkání svolal ředitel školy: Jan Rychtr (dle Volebního řádu MČ – č. usnesení 0736/18-R, Článku IV., odst. 1 – nejpozději 60 dní po konání voleb – 3. 11. 2021)

Přítomni: viz prezenční listina: 

Rychtr, Cibulková, Hurrle (příchod 17:32h), Mareš, Patočková, Piherová, Stejskalová, Šišková (on-line), Vokáč. 

Omluveni: Sehnalová.

Ředitel školy (ŘŠ)  přivítal všechny přítomné, pogratuloval jim ke zvolení do Školské rady (ŠR) na období 3. 11. 2021 – 2. 11. 2024 a vzájemně je představil

ŘŠ seznámil všechny s průběhem setkání a tématech

ŘŠ předal členům jmenovací dekrety

ŘŠ zahájil volbu předsedy ŠR. Vyzval přítomné k podání návrhů. P. Piherová navrhla pí. Cibulkovou. P. Vokáč navrhl pí. Cibulkovou. Žádné jiné návrhy nebyly podány. Paní Cibulková souhlasila s kandidaturou. ŘŠ vyzval přítomné k hlasování o novém předsedovi.

Jediný kandidát = pí. Klára Cibulková

Výsledek hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se.  

ŘŠ pogratuloval pí. Cibulkové ke zvolení předsedkyní ŠR na období 3. 11. 2021 – 2. 11. 2024

ŘŠ seznámil přítomné s průběhem výuky v podzimním období  

ŘŠ seznámil přítomné se současným stavem zaměstnanců školy (poptáváme uč. na 1. st., na 2. st. – D a Nj, AP, pomocnou sílu do kuchyně).

Rok 2022

ŘŠ spolu s pí. Šiškovou představili hlavní rekonstrukční akce plánované na rok 2022:

Reko ŠJ (12/21 – 8/22). V gesci MČ – OIVZ + OVPŘ (příprava, realizace, financování). Jídlo bude od cca 2/22 dováženo firmou Charly Amusement. Stravovat se nadále budeme v naší jídelně. Výběr pouze z 1 jídla. Stravování pro děti s dietami bude během rekonstrukce též zajištěno. Cena zůstane stejná.

Radnice průběžně informuje rodiče o rekonstrukci. 

Reko posl. části střechy – věžiček (1 – 4/22). V gesci MČ – OIVZ (příprava, realizace, financování).

EPC (perlátory, osvětlení, topení, …). Projekt MČ. Šetření provozních nákladů na vytápění, osvětlení, spotřebu vody atd. na období dalších 12-ti let. V gesci MČ – OMA (příprava, realizace, financování).

Reko učeben (finance). V gesci ZŠ. Předpoklad kompletní rekonstrukce 2 – 3 učeben na 1. patře.

Výzvy a projekty: 

48 – Pp, knihovna – postup do další fáze (82 bodů)

28 – výjezdy (Řecko), projektový den, OMJ, 2jaz. asistent (Bra),

54 – výjezdy (Portugalsko, Dánsko, Francie, ….+2),  2jaz. asistent (Bra), kluby, OMJ (Mag)

Šablony III – šk. psycholog (Dob), výjezdy (Island, +1)

Různé:

P. Vokáč podpořil vedení školy ve větším využití Bakalářů (Komens atd.)

P. Vokáč upozornil na dodržování GDPR – použití skryté kopie atd.

Pí. Cibulková vznesla dotaz na stav: Komunitní centrum – Pražská tržnice

Pí. Piherová informovala o zvýšené administrativní zátěži pro všechny (Covid-19)

P. Vokáč vznesl požadavek na větší množství dlouhodobějších i „mezitřídních“ projektů.

P. Vokáč přednesl své zkušenosti ze stáže v Holandsku.

Pí. Stejskalová informovala o spolupráci s (neziskovými) organizacemi v rámci výuky žáků s OMJ (Člověk v tísni, Meta, Centrum pro integraci cizinců).

Pí. Šišková představila sociální projekt MČ (sociální pedagog pro školu, sdílení pomoci v rámci právních služeb, sociálních služeb atd.)

ŘŠ na základě diskuse připomněl soudní spor ohledně nedoplatku za nájem za VOŠ – p. Bastl, která nyní sídlí v budově v Letohradské ul. = ZŠ Strossmayerovo nám.

V debatě byla vznesena otázka nové školy: U Vody – ZŠ J. Vodňanského a spádovosti ulic.

Volná zábava, občerstvení, přání k Vánocům a vše nej do nového roku.

Zapsal: Mgr. Jan Rychtr – ředitel školy


Zápis ze školské rady ze dne 7.10.2021

Přítomni: 

Jan Rychtr, Iva Piherová, Kamil V. Mareš, Jakob Hurrle, Klára Cibulková, Tomáš Vokáč,Eva Patočková

 1. Schválení dodatku školního řádu

Pro:6   Proti: 0   Zdržel se:0

 1. Probrané informace:

– Volby do školské rady 3.11. v rámci třídních schůzek, volební komise ve složení Jan Rychtr, Iva Piherová,Klára Soukupová

– rekonstrukce kuchyně 12/2021-6/2022,dovážky jídla , ale konzumace v jídelně, během prázdnin 2022 rozšíření jídelny

– podkroví – 1.třídy + družina (kapacita rozšířena na 250 míst),v souvislosti s tím a rostoucím počtem dětí zmíněno ukončení smlouvy s Přírodním gymnáziem v srpnu 2022 dle smlouvy

– zprovoznění knihovny a školního klubu

– kroužky

změna na pozici zástupce ředitele – po p. Gajošovi nově Iva Piherová

– karanténa 9.třídy a postup nákaze Covidem 19 ve třídách

– zprovoznění hřiště Beruška

– sociální projekt Prahy 7 – propojení škol, sociál.odboru a škol, 15-20% přijatých žáků školy je mimojazyčných

– vize školy – práce na ní je celosborovým programem (profil absolventa např.)

– office days do 16hkaždou středu, zlepšení komunikace mezi učiteli

– 16.12. Vánoční jarmark

–  stáže pedagogů v zahraničí

– známkování x slovní hodnocení (diskuze – nastavení v horizontu 3-5 let, průběžné hodnocení zpětnou vazbou „chyba je přítel“,workshop způsobu hodnocení)

– schválení výroční zprávy per rollam dne 15.10.2021

Zapsala : Klára Cibulková – předsedkyně školské rady


Zápis ze školské rady dne 11.10.2018

Přítomni: Pavel Vyhnánek, Miroslava Garbaczewski, Božena Vinická, Josef Gajoš, Klára Cibulková, Tomáš Vokáč, Jan Rychtr

Body jednání:

 1. Schválení výroční zprávy za školní rok 2017/18 – zpráva byla jednohlasně schválena všemi přítomnými , tedy 6ti hlasy pro.
 2. Volby nové školské rady 

pan ředitel Rychtr vyhlásí nové volby do školské rady na zástupce rodičů , volba proběhne v rámci třídních schůzek 7.11.2018

3.Nový školní psycholog je Jan Dobeš, který bude na škole přítomen na rodičovských schůzkách a dle individuálních potřeb učitelů i rodičů

4.Hřiště ZŠ TGM – pravděpodobné dokončení v půli listopadu, od 1.11.2018 nabíhá firmě zhotovitele penále za nedodržení termínu , který byl smluvně prodloužen do 31.10.2018. Instalace haly bude řešena až v příští sezoně s Gymnáziem Duhovka.

 1. Projekt na rekonstrukci křídel budovy ZŠ TGM a Gymnázia Duhovka , kde by měly vzniknout další kmenové třídy, jsou připraveny ke stavebnímu povolení.Pravděpodobná realizace v horizontu 1 roku

(financováno z výzvy Evropských fondů)

 1. Opravy tříd , světel , podlah postupně v celé budově školy,záleží na finančních prostředcích školy
 2. Sdružení rodičů– bude založeno sdružení rodičů, jako zapsaný spolek při ZŠ TGM, členy budou kromě třídních důvěrníků všichni přispěvatelé . Návrh na dobrovolný příspěvek 500,-Kč ročně.
 3. Dolní Holešovice ,z.s. se rozhodl do konce roku 2018 poskytnout škole finanční dar, částka a účel budou upřesněny.

Zapsal:   Klára Cibulková

Dne 11.10.2018


ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ TGM, ORTENOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 7

TERMÍN: 30. 8. 2018, 18.00

PŘÍTOMNI: Jan Rychtr, Josef Gajoš, Miroslava Garbaczewski, Božena Vinická, Klára Cibulková, Miroslava Zdeňková, Tomáš Vokáč

PROJEDNÁVANÉ BODY:

 • schválení školního vyučovacího plánu 2018/2019 – schváleno všemi účastníky rady:

od 3. třídy 3 vyučovací hodiny týdně anglický jazyk, Výchova ke zdraví pro II. Stupeň navržena do předmětu přírodopis a občanská výchova, Finanční gramotnost zahrnuta do vyučování matematiky na II. Stupni, koncepce školy: Učit děti pro život.

 • seznámení se stavem učitelského sboru v tomto školním roce – kromě učitele na chemii pokryt celý učitelský sbor včetně 1. tříd
 • seznámení s výsledky rekonstrukce podkrovních prostor a jejich využití pro družinu – 4 třídy, jako multimediální učebnu, učebnu pro speciální programy (začlenění nových žáků do kolektivu a příprava na start studia na české základní škole) a knihovnu/klubovnu s aktivním využitím od září 2018 – navržen program Čtení pomáhá, pan Vokáč pošle detailnější informace
 • seznámení se stavem rekonstruovaných prvních tříd v přízemním patře školy, třídy vybaveny interaktivní tabulí (active board)
 • seznámení s projekty rekonstrukce tříd pro odbornou výuku: učebna fyziky, učebna chemie – rekonstrukce plánována na podzim s ukončením ke konci listopadu 2018
 • seznámení se stavem rekonstrukce školního hřiště – předpokládané ukončení rekonstrukce na konci října 2018 – v letošním roce bez nafukovací haly, s ohledem na rekonstrukci je momentálně využitelná pouze 1 tělocvična
 • potvrzen plán výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím speciálně na druhém stupni ZŠ
 • nově vymalovaná jídelna
 • do družin zavedeny videotelefony
 • nově zavedena wi-fi po celé budově školy
 • plán s postupným zavedením elektronické třídní knihy – pro II. Stupeň jako první krok
 • ISIC karta využitelná na obědy a výhledově i jako vstupní karta do školy
 • úklid školy – zaměstnanci nahrazeni externí firmou
 • od tohoto školního roku bude na škole působit nový školník
 • ve školním roce 2018/2019 plánuje vedení školy zorganizovat lyžařský výcvik pr II. Stupeň ZŠ a výjezd do zahraničí ( Velká Británie, Londýn) do I. A II stupeň ZŠ
 • učitelský sbor absolvoval školení pro výuku Step by step
 • diskutována možnost změny u plateb za družinu, učebnice atd. na účet školy: změny se v průběhu měsíce září objeví na webových stránkách ZŠ a budou předneseny na třídních schůzkách 12. 9. 2018
 • v průběhu měsíce září budou vypsány kroužky

ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ TGM, ORTENOVO NÁMĚSTÍ, PRAHA 7

PŘÍTOMNI:

Jan Rychtr, Josef Gajoš, Miroslava Garbaczewski, Božena Vinická, Klára Cibulková, Miroslava Zdeňková, Tomáš Vokáč, Ondřej Mirovský, Kamil Vavřinec Mareš

PROJEDNÁVANÉ BODY:

 • seznámení se stavem učitelského sboru v letošním a příštím školním roce ( hledají se pedagogové do 1.tříd ,na II st., školník) S pomocí při „rozhozu sítí“ byli osloveni rodiče
 • seznámení s výsledky zápisu do prvních tříd (101 spádových dětí, přišla 1/3, 46 žáků do 1.třídy)
 • získána dotace na učebny chemie a fyziky a jazykovou učebnu 2,5 milionu Kč
 • žádost o dotaci na podporu žáků s cizí národností, spolupráce s MŠ a komunitním centrem v Holešovicích
 • seznámení se stavem rekonstrukce půdních prostor určených pro družiny v dalším školním roce ( byla vybrána firma na rekonstrukci podlah, budou vybaveny družiny,uvažuje se o rekonstrukci toalet v podkroví přes léto)
 • informace k plánované rekonstrukci sportovního hřiště a horolezecké stěny( bylo vyhlášeno výběrové řízení pro rekonstrukci)
 • plán výuky angličtiny s rodilým mluvčím v příštím školním roce – hodiny konverzace ( 1.st. 2h s českým pedagogem a 1h s rodilým mluvčím, 8.a 9. tř. 3h + 1h s rodilým mluvčím)
 • školní aktivity, které se týkají 2. stupně školy – příprava přehledu pro rodiče 5. tříd ideálně do třídních schůzek – školská rada ve spolupráci s panem učitelem Valentou
 • pochod TGM, organizační body,sbírka rodičů pro vybavení družiny
 • turnaj ve fotbale, volejbale a přehazované, termín 27.6. 2018 – místo konání bude upřesněno ( organizuje spolek Dolní Holešovice ve spolupráci se školou)
 • park před školou – návrh na úpravu a využití pro žáky a učitele
 • zabezpečení vstupu do školy

Zapsal : Klára Cibulková


Nový volební řád školské rady


Výtah ze školského zákona upravující činnost školské rady

§ 167

Školská rada

(1)  Při  základních,  středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých  žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí  právnické  osoby  více  těchto  škol,  je  možné zřídit jednu školskou radu.

(2)  Školskou  radu  zřizuje  zřizovatel,  který  zároveň stanoví počet jejích  členů  a  vydá  její  volební  řád.  Třetinu členů školské rady jmenuje  zřizovatel,  třetinu  volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí  žáci  a  studenti  a  třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.  Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou  zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v  právní  formě  školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3)  Týž  člen  školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen  zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže  být  zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých  žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4)  Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5)  Nezvolí-li  zákonní  zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti  stanovený  počet  členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7)  Školská  rada  zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává  její  předseda,  první  zasedání  školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání  školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním  zasedání  stanoví  svůj  jednací  řád a zvolí svého předsedu. K přijetí  jednacího  řádu  se  vyžaduje  schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8)  Předčasné  volby  do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li  o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce  2  volit  tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu  nezbytná  ke  zvolení  člena  školské  rady.  Doplňovací volby do školské  rady  se  v  souladu  s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů  stanovených  v  odstavci  9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena  školské  rady  zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí  shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a)  vzdáním  se  funkce  písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b)  dnem  doručení  písemného  odvolání  jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d)  v  případě  opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e)  dnem,  kdy  byl  do  funkce  člena  školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním  vztahu  ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

§ 168

(1) Školská rada

a)  vyjadřuje  se  k  návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c)  schvaluje  školní  řád,  ve  středních  a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d)   schvaluje  pravidla  pro  hodnocení  výsledků  vzdělávání  žáků  v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f)  projednává  návrh  rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h)  podává  podněty  a  oznámení  řediteli  školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2)  Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o   škole,  zejména  k  dokumentaci  školy.  Informace  chráněné  podle zvláštních  právních  předpisů^17)  poskytne ředitel školy školské radě pouze  za  podmínek  stanovených  těmito  zvláštními právními předpisy. Poskytování  informací  podle  zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3)  O  schválení  dokumentů  uvedených  v  odstavci  1  písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud  školská  rada  tento  dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument  k  novému  projednání  do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní  zřizovatel.  Není-li  dokument  schválen  ani  při  opakovaném projednání  nebo  pokud  školská  rada  neprojedná  dokumenty uvedené v odstavci  1  písm.  b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí, nebo svazkem obcí,  plní  úkoly  zřizovatele  podle  odstavce  3  ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.