DRUŽINA

Naše školní družina  má ve školním roce 2017/18 pět oddělení, která jsou umístěna v přízemí školní budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.


Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277


V měsíci listopadu se konala ve školní družině celodružinová soutěž ve zpěvu.

 


Plánovaná činnost na měsíc BŘEZEN

„Jaro klepe na dveře“

 

Příroda se probouzí – čteme si povídky a pohádky o jaru. Povídáme si, proč je důležité chránit přírodu a chovat se k druhým lidem ohleduplně. Rozlišujeme aktivity, chování a jednání, které může druhým lidem prospět nebo ublížit.

Vyprávíme si, co symbolizuje jaro. Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky. Vyrábíme jarní dekorace. Zpracováváme symboly jara – jarní květiny, mláďátka, sluníčko. Ve středu 21. 3. půjdeme přivítat jaro na Strossmayerovo náměstí, toto zábavné odpoledne pořádá Dům dětí a mládeže Prahy 7. Vyrobíme si vlastní Moranu a vydáme se po stopách mizející zimy a vlády se ujímajícího životadárného jara.

Besedujeme o tom, jak předejít nemocem, co nám pomáhá a co škodí. Cvičíme na relaxační hudbu, provádíme dechová cvičení, při tělovýchovných chvilkách posilujeme své tělo. Hrajeme hry na hřišti, (míčové hry, skákání přes švihadlo, skákání přes gumu, podbíhání lana, kolektivní pohybové hry).

Vyhlašujeme celodružinový turnaj v piškvorkách.

Vyrábíme dárečky pro budoucí prvňáčky.

Těšíme se na Velikonoce.

Únor

Leden

Prosinec

Listopad

Říjen

Září

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD TGM

Řád školní družiny TGM

Výše úplaty školní družiny