Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

Školní psycholog je členem ŠPP a vykonává činnost konzultační, poradenskou, diagnostickou, metodickou a informační. Spolupracuje s žáky, rodiči a pedagogy. Školní psycholog též spolupracuje při depistáži specifických poruch učení a při diagnostice výukových a výchovných problémů žáků. Školní psycholog se též zajímá o sociální klima ve třídě, pomáhá při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí. 

ŠKOLNÍ METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE 

Školní metodik prevence je členem ŠPP a pracuje v oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. 

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce je členem ŠPP, uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných důvodů. Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických a nadaných žáků, napomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření. Výchovný poradce věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním. 

SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

Speciální pedagog je členem ŠPP, Vede a stará se o agendu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nahlíží do hodin ve třídách žáků s poruchami učení a chování. Speciální pedagog se individuálně může věnovat žákům, kteří to potřebují. Komunikuje s PPP a SPC, v souladu se školou s MČ P7, OSPOD P7, komunikuje se zákonnými zástupci žáků s IVP, PLPP. 

SOCIÁLNÍ PEDAGOG 

Je členem ŠPP, řeší sociální situace žáků a negativní dopady na vzdělávání, sleduje pravidelnou školní docházku, fungování základních společenských mechanismů v rodině a přítomnost základních sociálních a hygienických návyků u žáků. Individuálně pracuje s rodiči, pedagogy, kurátory. Navrhuje žákům podpůrná opatření zaměřená na pomoc a podporu při dalším vzdělávání a společenském rozvoji. Může se souhlasem rodiny žáka koordinovat pomoc na rovině sociální ve spolupráci s úřadem Městské části Praha 7, s neziskovými organizacemi či volnočasovými centry.