Balíček okamžité pomoc Pražanům

Balíček okamžité pomoci Pražanům – období 11/2023 – 6/2024

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 16/82 ze dne 14. 8. 2023 umožnilo pokračovat v čerpání finanční podporu školám a školským zařízením zřízenými hlavním městem Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Škola může na základě rozhodnutí ředitele umožnit nárokovému žadateli zapsanému do školy ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, na provozovanou zájmovou činnost nebo umožní nárokovým žákům nepřímo čerpat podporu s tzv. fondu solidarity.

  1. Žádost o PROMINUTÍ ÚPLATY (STRAVNÉ, ŠKOLNÍ DRUŽINA) ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023/2024.
  • Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY (ŠKOLA V PŘÍRODĚ, LYŽAŘSKÝ KURZ, VÍCEDENNÍ VÝLETY, ÚPLATA ZA KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU) v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023/2024. 

Postup podání žádosti:

  • Žadatel, který žádost podává (v případě nezletilosti žadatele zastupuje zákonný zástupce), musí mít bydliště na území hl. m. Prahy (bydliště žáka).
  • Žádost podává žadatel řediteli školy na předepsaném formuláři (viz přílohy). Žádosti jsou přijímány prostřednictvím TU, v kanceláři školy (1.patro), poštou nebo elektronicky datovou schránkou (c3bmcup). Nelze žádat zpětně.
  • Termín přijímání žádostí je stanoven do 20. listopadu 2023.
  •  O přiznání příspěvku rozhoduje ředitel školy bez zbytečného odkladu, zpravidla do 14 dnů a žadateli to oznámí.
    • Ředitel školy postupuje dle schválené metodiky MHMP a dle interní směrnice zpracované ve spolupráci s MČ P7.
    • Čerpání příspěvku probíhá účetním převodem financí v rámci naší organizace na pokrytí nákladů na schválené žádostí o příspěvek. Příspěvky se tak zpravidla neposkytují přímo žadatelům v hotovosti nebo převodem na jejich účet.