Volby do Školské rady.

Věc: OZNÁMENÍ O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY

                                                                                V Praze dne 5. 10. 2021

V souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady, která je zřízena podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v základních školách (dále jen „škola“) zřízených městskou částí Praha 7, vyhlašuji volby do školské rady na středu 3. listopadu 2021 od 17:00 do 19:00 hodin = v době konání třídních schůzek.

Volební urna bude k dispozici u vrátnice školy. Kandidatura je možná do 20. října 2021 do 23:59 hod. Vaši kandidaturu spolu s krátkým medailonkem posílejte přímo pí. zástupkyni Ivě Piherové: piherova@zstgm7.cz          

Dne 22. října 2021 bude zveřejněna listina kandidátů.

Z řad zákonných zástupců žáků se volí tři členové školské rady. Volba členů školské rady probíhá jednokolovým systémem. Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky školy volí pedagogové tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna polovina všech pedagogů, jinak se volby opakují.

Na základě výsledků hlasování stanoví volební komise pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků se stávají kandidáti, kteří získali tři nejvyšší počty hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ředitel školy.

Členy školské rady za pedagogické pracovníky se stávají kandidáti, kteří získali tři nejvyšší počty hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem. Nezvolí-li oprávněné osoby stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy ředitel školy.

Mgr. Jan Rychtr

ředitel školy