Spolek rodičů při ZŠ TGM

Milí rodiče,

velmi Vám děkujeme za členské příspěvky a podporu.

Rády bychom Vás seznámily s tím, co se nám v tomto školním roce
již podařilo a co je v plánu.

Září – Prosinec 2019
Adaptační programy: (1. a 6. třídy)
Všem dětem prvních tříd jsme umožnili  se svými třídními
učiteli navštívit Creative World a užít si příjemné a
užitečné 3 kreativní hodiny zaměřené na řemesla. Každému
žákovi jsme uhradili vstupné 150,- Kč.

Finančně jsme podpořili adaptační program pro 6. třídu, pro
nováčky na druhém stupni.


Pomůcky a knihy pro 1. stupeň ZŠ TGM:
V hodnotě 24 000 Kč byly nakoupeny pro první stupeň knihy,
metodické pomůcky, výtvarné pomůcky, tematické hry do
vyučování,  laminovačka a magnetická tabule. Knihy byly do tříd
nakoupeny v počtu, aby celá třída mohla číst jednu zajímavou
knihu. Tedy jedna kniha do dvojice a jedna pro pedagoga.
Na  toto jsme požádali o grant MČ Praha 7. Pořízení bylo
spolufinancováno Spolkem rodičů a MČ Praha 7.


Rodičovská kavárna:
V listopadu proběhla ve školní jídelně první „Kavárna“ pro
rodiče.
Kavárna byla v duchu tématu Zdravý talíř pro naše děti a o
zajímavou přednášku se postarala paní PharmDr. Margit Slimáková.
Na tuto akci jsme požádali o grant MČ Praha 7. Tedy akce byla
financována Spolkem rodičů a MČ Praha 7.


BANNER:
Spolek rodičů navrhl a financoval nový banner ZŠ TGM, který je
umístěn na plotě u vchodu do areálu školy.


Charitativní sbírka:
Ve spolupráci se školou jsme uspořádali Charitativní sbírku, z
které se vybrané finanční prostředky proměnily v ovoce pro děti z
Azylového domu Otevřené srdce na Praze 7.


Mezi menší příjemné akce, které se udály patří:
Vítání prvňáčků
Vánoční výzdoba


Plackovač:
Plackovač, který jsme v loňském roce zakoupili, je stále v běhu a
děti si s ním například zpestřily přípravy na výročí 30 let
svobody.


Plány pro 2. pololetí:
– Karneval v Aule školy pro 1.-4. třídu (první týden v březnu_den
bude upřesněn)
– Den učitelů_tradiční poděkování
– Tradiční happening v rámci Pochodu ZŠ TGM (sobota 16.5. 2020)
– Barevný den (při příležitosti MDD)
– Další rodičovská kavárna se zajímavým tématem (datum bude
upřesněn) – oceníme Vaše nápady, které téma byste v  další
„Kavárně“ uvítali.
– Loučení s deváťáky (červen)
– S vedením školy jednáme o vytvoření knihovny a klubu (relax
místnosti) v prostorách školy.
– S vedením školy usilujeme o kvalitní ozvučení školní auly.
– Zažádali  jsme u MČ Praha 7 o granty, jejichž prostřednictvím
bychom chtěli podporovat v roce 2020 tyto tři projekty: 1) Prevence
šikany! 2) Vybavení školy dalšími kvalitními nadčasovými
pomůckami pro výuku českého jazyka a angličtiny! 3) Finanční
podpora výletů, škol v přírodě apod. u dětí ze sociálně
slabých rodin.


Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto mailu věnovali. Jsme Vám k
dispozici na emailu: spolekzstgm@seznam.cz   pro Vaše případné
dotazy, nápady, upozornění.

A nakonec na Vás máme prosbu ohledně „šmíráků“ do školní
družiny. Tedy papírů již z jedné strany použitých. Jestliže se
například ve Vaší  firmě moc neskartuje a papíry s jednou stranou
bílou mohou být použity dále, děti a vychovatelky ve školní
družině to velmi ocení.

Přejeme vám šťastný rok 2020!

Za Spolek rodičů
Mirka Karolová
Svatka Poulson
Mirka Zdeňková


Spolek rodičů při ZŠ TGM vznikl  v prosinci 2018 a je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem rodičů, kteří dobrovolně pomáhají škole.

Naše hlavní činnosti:

 • účinná a dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání;
 • respektování práv, potřeb a zájmů dětí;
 • sledování materiálních podmínek školy;
 • vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči (zákonnými zástupci žáků) a učiteli

Dobrovolný členský příspěvek na školní rok 2019/2020 je stanoven na výši 1000,- Kč (v případě sourozenců stačí platba za jednoho z nich).

Příspěvky zasílejte na transparentní účet spolku číslo: 227683416/0600 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.

Spolek (nejen) finančně podporuje tyto akce:

 • Vítání prvňáčků
 • Vánoční jarmark
 • Karneval
 • Oslava Dne učitelů
 • Pochod ZŠ TGM
 • Barevný den (MDD)
 • Loučení s deváťáky …

Dále plánuje:

 • Besedy pro děti a rodiče
 • Exkurze
 • Podporu adaptačních kurzů
 • Podporu sportovních a kreativních aktivit v rámci školních akcí…

O hospodaření spolku a všech aktivitách  budete průběžně informování na třídních schůzkách nebo skrze třídní důvěrníky.

Také nás můžete kontaktovat na e-mailu spolekzstgm@seznam.cz. Budeme rády, pokud se aktivně zapojíte do činnosti spolku nebo nám pošlete svoje nápady a připomínky k jeho fungování.

Ing. Miroslava Karolová

Mgr. Svatava Poulson

Miroslava Zdeňková

Dokumenty spolku:

Stanovy