ŠKOLNÍ DRUŽINA

Plánujeme na září

Družina je kamarád

První měsíc prožijeme zábavným programem plným seznamovacích her a tvořivosti na téma kamarádství a zážitků z prázdnin.

Během volných i řízených her pomůžeme dětem navázat pěkné vztahy v kolektivu družinového oddělení, osvojit si názory a dovednosti, které jim umožní dobře se orientovat ve školní družině a poznat nové kamarády.

Využijeme např. hry Co se změnilo, Kouzelná slovíčka, Znáš moje jméno?, formou komunitního kruhu – učíme se naslouchat a vyprávět.

Poučíme se o právech a povinnostech žáků dle Řádu školní družiny způsobem přiměřeným věku žáků, též si stanovíme pravidla správného chování v jednotlivých kolektivech.

Budeme tvořit portréty kamarádů, koláže a obrázky z prázdnin. Využijeme přírodní materiál, začínáme sbírat, navlékat a tisknout (kaštany, semena,suché plody, listy jeřabiny, ovoce a zelenina).

V dopravní tématice se seznámíme s cestou do školy, s okolím školy, dopravními značkami pro chodce, naučíme se zvládat chování na cestě, chodníku, přechodech.

Využijeme teplých dnů pro hry míčové a pohybové na hřišti, hry s náčiním, budeme stavět a hrát si na pískovišti.


Naše školní družina  má ve školním roce 2017/18 pět oddělení, která jsou umístěna v přízemí školní budovy.

Provozní doba je Po-Pá  6.30 – 17.30 hod.

Příjem dětí do ranní ŠD je do 7.30. V 7.40 vychovatelka žáky odvádí do jejich tříd.

Poplatek za užívání školní družiny je stanoven na 200 Kč/měsíc.


Skladbu jednotlivých činností zaměřujeme nejen na rozvoj vědomostí a dovedností účastníků (zájmová činnost), ale nabízíme také odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekreační činnost). Všechny činnosti ve školní družině jsou dobrovolné a tak záleží pouze na rozhodnutí dítěte, jaké z aktivit si zvolí : výtvarné, rukodělné, přírodovědné, literární či sportovní. Své místo má i příprava na vyučování, opakování učiva formou didaktických a smyslových her, psaní domácích úkolů. Pozornost zaměřujeme také k žákům se specifickými poruchami učení.

Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku je možné pouze na písemnou žádost zákonných zástupců.

Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit.

Aby nebyla narušena zájmová činnost a v době pobytu mimo prostory ŠD, jsou odchody dětí stanoveny v tyto doby : po ukončení vyučování kdykoli do 14.00, od 15.30 do 17.30 kdykoli.

Telefon do ŠD : 733 721 277


 

Dokumenty ke stažení:

Přihláška do ŠD TGM

Řád školní družiny TGM

Výše úplaty školní družiny