GDPR

GDPR – ochrana osobních údajů

Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34 (dále jen „škola“) zpracovává v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (subjektů osobních údajů – SOÚ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů (OÚ) a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jako správce osobních údajů osobní údaje uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců žáků v režimu:

Osobní údaje zpracovávané na základě zákonného zmocnění, kde souhlas SOÚ není požadován a zpracování OÚ probíhá dle platné legislativy. V rámci naší školy především v systému školní matriky, elektronické třídní knihy a žákovské knížky smluvně vedené společností Bakaláři a.s. Do systému se každý zaměstnanec, zákonný zástupce nebo žák školy přihlašuje jedinečným přihlašovacím jménem a heslem – DBEJTE NA BEZPEČNOST a pravidelné obnovování svých přístupových hesel do systému. V případě ztráty kontaktujte třídního učitele (nebo p. Valentu)

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka. Zpracování těchto údajů se do srpna 2018 řídí již podepsanými souhlasy SOÚ pro školní rok 2017/2018, pro následující školní roky budou zpracovány aktualizované souhlasy k podpisu na TS.

Funkce pověřence ochrany OÚ (DPO):

Funkci pověřence zajišťuje zaměstnanec Městské části Praha 7, v jehož pracovní náplni je činnost pověřence pro ochranu osobních údajů, který vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Městskou část Praha 7 a jí zřízené příspěvkové organizace. Pověřenec je zároveň i hlavní kontaktní osobou pro subjekty osobních údajů a dozorový úřad:

Ing. Jiří Rošický 

metodik a pověřenec (DPO)
tel. +420220144051

RosickyJ@Praha7.cz

V Rámci naší příspěvkové organizace je kontaktní osobou pro zprostředkování komunikace s pověřencem pan Mgr. Jan Rychtr: Rychtr@zstgm7.cz.

Právo na informace a výmaz OÚ:

Subjekt údajů má právo na vlastní žádost být informován o zpracování svých osobních údajů. Pokud to není v rozporu se zákonným zmocnění školy pro zpracování osobních údajů, má SÚ zároveň právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky.