Chod školy od 12. 4.

Vážení rodiče, 

 v pondělí 12. 4. 2021 se vrací postupně žáci 1. stupně do škol. 

Úvodní informace Vám již TU zaslali (jsou i na webových stránkách).

Nyní Vám předkládáme podrobnosti.

ŠD – striktní homogenita skupin. Provoz do 17 h, bez ranní družiny.

ŠJ – žáci, kteří jsou na prezenční výuce, mají oběd automaticky přihlášen. Žáci na DV si mohou i nadále pro oběd dojít, musí si ho však přihlásit. Výdej pro žáky na DV je mezi 11:00 – 11:20 h. Vaříme jeden oběd (není výběr).

V příloze posílám i časový rozpis pro jednotlivé třídy. Respektujte prosím všechny časy. Důvod je jednoduchý – absolutní homogenita skupin (příchod, přestávka, oběd atd.). Žáci budou každý den končit ve stejný čas, nebude tedy „úplně klasický rozvrh“.

Testování žáků – v přílohách naleznete mnoho obrázkových materiálů. Doporučuji si je prohlédnout. Jsou velice intuitivní a názorné. Testování se nemusí žáci bát, opravdu je to velmi jednoduché = zvládnutelné.

Posílám odkaz i na video: Testování žáků – YouTube

Testy nám byly dodány = nemohli jsme si vybírat a musíme používat (dle metodiky) pouze tyto. Jde o antigenní, neinvazivní testy (LEPU test).

Lze nacvičit výtěr z nosu doma pomocí vatových tyčinek apod. Opravdu stačí pouze zasunout vrchní část tyčinky (s pěnovou hlavičkou) do nosu, není potřeba dosahovat nikterak daleko.

Testování se realizuje 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek ve škole. Pokud žák nastoupí poprvé v daném týdnu do školy v jiný den, bude otestován v den nástupu. Testování bude probíhat v aule školy za dodržení podmínek daných MŠMT. Testování je podmínkou pro prezenční výuku.

Pokud v pondělním testování zachytíme pozitivního žáka, odchází do vyhrazené místnosti a čeká na vyzvednutí rodičem či pověřenou osobou (prarodič apod.).  Žáky 1. stupně je nutné vyzvednout. Pak kontaktujete ošetřujícího lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. V případě negativního PCR testu se žák může vrátit do školy k prezenční výuce (potvrzení je nutné dodat škole). V případě pozitivního PCR testu se nastavuje karanténa podle aktuálních opatření.

Pokud zachytíme pozitivního žáka při čtvrtečním testování, odesílá se domů celá třída. Zde je tedy nutné zajistit si vyzvednutí a pravděpodobně i hlídání na čtvrtek i pátek. Pozitivní žák je lékařem odeslán na PCR test a zbytek třídy čeká na jeho výsledek (ze školy nebudou rodiče získávat informaci se jménem testovaného, pouze obecnou informaci o průběhu testování). V případě negativity se třída vrací k prezenčnímu vyučování (pokud bude možné výsledek získat ještě ve čtvrtek – nepravděpodobné), či spíše nejsou nařízena žádná karanténní opatření. V případě pozitivity je pak celá třída umístěna do karantény (lékař či KHS pošle žáky na PCR testy podle aktuálních pravidel).

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1. – 3. ročníku 1. stupně ZŠ   je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Koho se testování netýká?

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény, a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařským potvrzením.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

Prevence:

V rámci co největší prevence rizika nákazy ve třídách, prosíme, rodiče, aby neposílali žáky do školy v případě, že se u nich objevují následující příznaky: zvýšenou tělesnou teplotu, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztrátu chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů rýmu / ucpaný nos, bolest hlavy.

Ošetřovné:

Nárok na ošetřovné zůstává pro žáky do 10 let a to i střídavě v rámci rotační výuky, případně nabíhá, pokud je žák odeslán domů (např. po čtvrtečním testování). Detailní info naleznete https://www.mpsv.cz/osetrovne

IZS třída

Novinkou je třída pro žáky naší školy, jejichž rodiče jsou ve vybraných profesích. Pro další detaily ohledně této varianty IZS třídy se obracejte na pana ředitele: Mgr. Jan Rychtr (rychtr@zstgm7.cz, 732 401 198)

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní (8 – 17h) osobní přítomnost ve škole, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce = rodič, doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci!     

Vedení školy a kolektiv zaměstnanců.