9.třída – příprava na přijímací ZK

Vážení rodiče, milí deváťáci,

jistě je vám známo, že nařízením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. V souladu s pokyny MŠMT vás žádáme o závazné sdělení, zda bude Váš syn/dcera navštěvovat přípravu pro žáky 9. tříd od 11. 5. 2020.

Sdělení prosím zašlete obratem, nejpozději však do 8. 5. 2020 třídnímu učiteli. V případě zájmu o docházku syna/dcery do školy vyplňte a podepište před zahájením výuky též přiložené čestné prohlášení. 

Důkladně se, prosím, seznamte s uvedenými rizikovými faktory a při naplnění některého z nich zvažte účast dítěte ve škole. Čestné prohlášení žáci odevzdají při prvním příchodu do školy (bez čestného prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do školy).
Na základě zjištěného zájmu zveřejníme rozvrh  a obsazení skupin (max. 15 žáků ve skupině) a podrobné pokyny k organizaci výuky, hygienickým opatřením při vstupu do budovy a pobytu v budově (např. min. 2 roušky na den, nutnost přezutí…) a k možnosti stravování. 

Pro Vaši informaci uvádíme odkaz na stránky MŠMT, kde jsou pokyny pro základní školy a opatření k ochraně zdraví, která bude třeba dodržovat, zveřejněny. http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

Předpokládáme, že příprava by probíhala pravidelně ve dvou dnech v týdnu (předběžně úterý a středa), a to od 10:00h, vždy v rozsahu 3 vyučovací hodiny matematika a 3 vyučovací hodiny český jazyk, a to až do přijímacích zkoušek. Jejich termín zatím nebyl zveřejněn.
 
V den, kdy žák dochází do školy, může využít školní jídelnu, a to za běžnou cenu žákovského oběda – platí až od 25. 5. 2020. Obědy si budete moci přihlásit přes objednávkový systém jídelny nebo SMSkou nebo telefonicky v jídelně. I v jídelně budou dodržena veškerá hygienická opatření.
 
Dále upozorňujeme, že žák vykazující známky onemocnění Covid nebo žák nedodržující hygienická opatření, nebude do školy vpuštěn nebo ji bude muset neprodleně opustit.
 
Na závěr bych Vás chtěl informovat, že docházka do školy je dobrovolná. Žáky ale nepůjde do skupin zařazovat dodatečně, zvažte tedy prosím důkladně své rozhodnutí nyní.  Žádáme Vás pokud možno o rychlou reakci, abychom měli dostatek času vše připravit a zabezpečit.
 
Věřím, že se nám podaří i v těchto komplikovaných podmínkách úspěšně dokončit přípravu na přijímací zkoušky a vaše vzdělávání v základní škole.

S pozdravem  Mgr. Jan Rychtr